دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۰ آبان ۱۴۰۰