دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰