دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰