دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰

متن بیانیه پایانی هیئت قضات را در اینجا بخوانید.