دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰

متن بیانیه نهایی هیئت دادستانی را در اینجا بخوانید.