دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰