دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰