دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۵ بهمن ۱۴۰۰