دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰