دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰