دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

متن بیانیه نهایی هیات دادستانی را در اینجا بخوانید.