شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۴۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرمانشاه وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، تا نزدیک چهارراه اجاق یا مدرس پیاده رفتم.

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۲

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: تهران وضعیت شاهد: مجروح، شاهد عینی ضرب‌وجرح مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده یکی از روزهای اعتراضات آبان بود. روزش را یادم نمی‌آید چون مامورها انقدر با

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: تهران وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج آبان، حدود یازده صبح در تهران‌پارس، مامورهای نیروی انتظامی یگان ویژه با لباس‌های سبز

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۶۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده   جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده       روز یک‌شنبه بیست‌وشش  آبان، تقریبا ساعت دوازده یک بود

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۶۰

   نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مریوان وضعیت شاهد: بازدا‌شت‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، حدود ساعت ده صبح به سمت چهارراه شبرنگ رفتم. دیدم مردم جمع

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده   جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مسجد سلیمان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، بعدازظهر حدود ساعت یک و دو جلوی فرمانداری، سر فلکه‌

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: فولادشهر و اصفهان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، مردم از طریق فضای مجازی قرار گذاشتند که

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۳

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: شاهد شلیک به مردم، بازداشت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، در تلویزیون ایران اینترنشنال نشان می‌داد که مردم گفته‌اند ساعت ده صبح

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۳۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج وضعیت شاهد: مجروح‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست‌وپنج آبان، در یکی از خیابان‌های کرج در یک مغازه‌ای نشسته بودیم. یکی از

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۳۲

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج وضعیت شاهد: مجروح‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، حدود ساعت ده صبح دیدم مردم وسط چهارراه گلزار نشسته‌اند و دست می‌زنند

Read More »