شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۲

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: خواهر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۲ محل تولد جان‌باخته:  محافظت‌شده تاریخ کشته شدن جان‌باخته : ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه:  محافظت‌شده متن شهادت: برادرم مجرد بود. در یک شرکت کار

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۴

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: شاهد ضرب و جرح مردم حاضر در محل تجمع، بازدا‌شت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست‌و‌پنج آبان نود و هشت، ساعت پنج بعدازظهر روبروی دانشگاه

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۹۹

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مریوان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست و پنجم آبان، در شهر مریوان تجمع‌های پراکنده انجام گرفت. به این

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۳

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: فرد مطلع و نزدیک به خانواده‌ جان‌باخته نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده – در این شهادت از او با نام «ر» یاد می‌شود. تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۵ محل تولد جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته:

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۸۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: مادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده   تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۷ محل کشته‌شدن جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده      پسرم دانشجو بود. کار هم می‌کرد. نان‌آور نبود ولی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: برادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده. در این شهادت با حرف اختصاصی «م» از او یاد می‌شود. تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۷ محل کشته‌شدن جان‌‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده برادرم

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۵۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: بازدا‌شت‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده  روز شنبه ۲۵ بیست‌وپنجآبان نود و هشت، شب قبلش در اینستاگرام دیدم که قرار است فردا ساعت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: فرد مطلع و نزدیک به خانواده‌ جان‌باخته نام و نام خانوادگی جان‌باخته: مبین عبداللهی تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۱ محل کشته‌شدن جان‌باخته: جوانرود تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     مبین عبداللهی قهوه‌خانه

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با مجروح و جان‌باخته: فرد مطلع و نزدیک به خانواده‌ مجروح نام و نام خانوادگی مجروح: محافظت‌شده – در این شهادت با حرف اختصاصی «س» از او یاد می‌شود. تاریخ تولد مجروح: ۱۳۴۸ محل مجروح‌شدن: محافظت‌شده تاریخ مجروح‌شدن:

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۷

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: فرد مطلع و نزدیک به خانواده‌ کشته‌شده نام و نام خانوادگی جان‌باخته: آشور کالتا تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۹۸۴ محل کشته‌شدن جان‌باخته: فردیس تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده    آشور کالتا دیپلم

Read More »