شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۰۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: سرآسیاب و فردیس وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، من صبح با برادرم بودم. تقریبا حدود ده

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۳۷

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مشهد وضعیت شاهد: شاهد عینی ضرب‌وجرح مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز جمعه بیست‌و‌چهار آبان، ساعت شش- هفت غروب با چند نفر از دوستان‌مان رفتیم

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۰۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: نجف‌آباد وضعیت شاهد: شاهد عینی ضرب‌وجرح و بازداشت مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست‌و‌پنج آبان، صبح شوهرم به نجف‌آباد رفت. وقتی برگشت گفت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۶

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اندیشه و فردیس وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، بعد از اعلام گرانی بنزین ما

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۳۵

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، از خیابان کاوه با ماشینم راه افتادم و به اتوبان خرازی، زیر

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۴

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: تهران وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم، نیروی فرودگاه مهرآباد نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز جمعه بیست‌وچهار  آبان، من در فرودگاه مهرآباد کار می‌کنم. مسئولین به ما گفتند که

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۲

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست و پنج آبان، ساعت دوازده من دیدم پمپ بنزین چهل‌وپنج

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: یزدان‌شهر- اصفهان وضعیت شاهد: مجروح، شاهد تیراندازی و کشته‌شدن مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج آبان، ساعت هشت‌ونیم شب همه راه‌های استان اصفهان بسته

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۰۴

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: مجروح‌شده، بازدا‌شت‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   شنبه بیست‌وپنج آبان، مردم در میدانی که در کنار کلانتری است، تجمع کرده بودند. مامورهای

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۰۳

نام و نام خانوادگی شاهد:‌ محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: صدرا- شیراز وضعیت شاهد: مجروح‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   شنبه بیست‌وپنج  آبان، صدای تیراندازی از ظهر تا ساعت ده یازده شب به صورت یک‌سره

Read More »