شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اهواز- ماهشهر وضعیت شاهد: شاهد عینی شلیک به مردم حاضر در محل تجمع- بازداشت‌شده نوع شهادت در دادگاه: ‌محافظت‌شده   روز شنبه و یک‌شنبه بیست‌وپنج و بیست‌وشش آبان، در شهر اهواز

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۷۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرمانشاه وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، تقریبا ساعت سه چهار بعدازظهر به همراه چند تا از دوستان

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۶۷

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: صدرا    وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز یک‌شنبه بیست و شش آبان، حدود ساعت دو بعدازظهر من از

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۶۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: گوهردشت و شاهین‌ویلا- کرج وضعیت شاهد: شاهد عینی شلیک به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز جمعه بیست‌وچهار آبان، ما برای همه‌ اعتراضات سر فلکه اول

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۵۶

نام و نام خانوادگی شاهد: ‌محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت شده نوع شهادت در دادگاه: ‌محافظت‌شده وضعیت شاهد: شاهد عینی تیراندازی و کشته‌شدن مردم حاضر در محل تجمع     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، ساعت ۱۰ صبح سر کار بودم

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۳۷

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: شاهد ضرب‌وجرح مردم، مجروح‌شده، بازدا‌شت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج آبان، حدود ساعت یازده صبح متوجه شدم که خیابان مفتح شهر اصفهان تظاهرات است.  نیروی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۴۹

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شیراز وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، عصر در چهارراه زندان بیش از هزار

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۳۵

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: گچساران وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم و کودکان، بازداشت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، ساعت هفت عصر بود که نیروهای مسلح گارد ویژه گاز اشک‌آور

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۴۴

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: بازدا‌شت‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، من حدود ساعت هفت دیدم جاده‌ها بسته شده بودند. خط اصلی‌

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۴۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده   جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده       روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، من حدود ساعت ده صبح

Read More »