اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۶۰۱

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=68Eck8aPbXY

Read More »
اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۴۹۹

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=ib9u6JelNgY

Read More »
اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۴۱۸

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

Read More »
اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۴۳۶

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

Read More »
اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۳۶۲

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

Read More »
اظهارات/شهادت‌نامه‌ها

شاهد ۸۰

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=cObdMxEFW6U

Read More »