اظهارات

شاهد ۶۰۱

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=68Eck8aPbXY

Read More »
اظهارات

شاهد ۴۹۹

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=ib9u6JelNgY

Read More »
اظهارات

شاهد ۶۰۰

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=Xeg2FSegfa4

Read More »
اظهارات

شاهد ۴۳۶

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=XCnDB4rW1_8

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۶۲

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=hvfL6haP-e4

Read More »
اظهارات

شاهد ۸۰

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=cObdMxEFW6U

Read More »