اظهارات

شاهد ۸۰

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=cObdMxEFW6U

Read More »
اظهارات

شاهد ۸۴

دور دوم دادگاه بین‌الملی مردمی آبان، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰   https://www.youtube.com/watch?v=EG1FgUtcj_Y

Read More »
اظهارات

شاهد ۴۵۱

دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=VtxWFQhHUuA&t=2s

Read More »