اظهارات

بیانیه پایانی هیئت قضات

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=u4_PLwmMY7w متن بیانیه پایانی هیئت قضات را در اینجا بخوانید.

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۰۳

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=mjudUS3JO2M

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۶۷

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=rpsYGBAyKOo

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۸۲

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=znfVIXKpdPo

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۱۹

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=w4nixDufqLs

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۸

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=w1pvPzc0apM

Read More »