اظهارات

شاهد ۲۱۶

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۳ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=Xz3RlCoAYAM

Read More »
اظهارات

شاهد ۵

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=O20YsQoWk3M

Read More »
اظهارات

شاهد ۲۳۲

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=h9P2k_aOsHY

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۸۳

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=s35YameKwSE

Read More »
اظهارات

شاهد ۲۶

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=npyxHCrqeCI

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۷۹

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=x4UeYwCmM9M

Read More »
اظهارات

شاهد ۲۵۵

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰ https://www.youtube.com/watch?v=t0nSqRrU854

Read More »