اظهارات

شاهد ۲۸

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=QYCy-OwDG3k

Read More »
اظهارات

شاهد ۲۵۶

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=JFc-fkk6T2g

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۷۵

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=WX3vWdqqAEk

Read More »
اظهارات

شاهد ۲۲۷

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=32sfYmcj3sk

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۹۹

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=CszY79G7TUI

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۰۹

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=FmnrwP_VRP0

Read More »
اظهارات

شاهد: شادی صدر

شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران، در مورد سلسه مراتب مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مسئول بودند، در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شهادت داد.

Read More »