اظهارات

شاهد ۳۱

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=lZy3JqU21nE

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۶۶

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۰ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=viWa7yeJYIk

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۹۵

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۲۱ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=ntkYLMRW6cc&t=1732s

Read More »
اظهارات

شاهد ۱۸۵

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۹ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=v88VkPT9ls4

Read More »
اظهارات

شاهد ۳۲

دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۹ آبان ۱۴۰۰ https://www.youtube.com/watch?v=Ka2xsKUu90o

Read More »