جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

روز اول، چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰

روز دوم، پنج‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰

روز سوم، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰

روز چهارم، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰

روز پنجم، یک‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰