دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۹ آبان ۱۴۰۰