دور اول دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ۱۹ آبان ۱۴۰۰

شهادت‌نامه شاهد ۳۴، امین انصاری‌فر را در اینجا و یا در ادامه بخوانید: